Push your Limits!

Algemene Voorwaarden

1 Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


a. De V.O.F. Sports Performance, handelend onder de naam Sports Performance Zaanstad, statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68338864.

b. Cliënt: de natuurlijke persoon die met Sports Performance een overeenkomst heeft gesloten voor Performance Training, Fysiotherapie of Personal Training.


2. Toepasselijkheid


a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes en overeenkomsten tussen Sports Performance en cliënt.

b. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met Sports Performance gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze algemene voorwaarden geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

c. Sports Performance behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen te tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per mail) of schriftelijk bekend gemaakt aan een cliënt en treden één maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld.

d. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd wordt geacht met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

e.Bij het aangaan van een behandelovereenkomst met Sports Performance zijn de algemene voorwaarden aan de cliënt ter hand gesteld of kan cliënt deze vinden op de site van Sports Performance (sportsperformancezaanstad.nl).


3. Overeenkomst


a. Een cliënt heeft recht op training na betaling van de strippenkaart.

b. Een overeenkomst vangt aan, op de datum van ingang, zoals op de overeenkomst staat aangegeven.

c. Het staat ter vrije bepaling van Sports Performance hoeveel cliënten zij maximaal accepteert.


4. Aanbod


a. Aanbiedingen (waaronder prijsopgaven) van Sports Performance zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Sports Performance het recht dat aanbod vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

c. Indien de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen afwijkt van het door een cliënt aanvaarde aanbod, geldt uitsluitend de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, tenzij er sprake is van een evidente vergissing of schrijffout.


5. Duur, opzegging en verlening van de overeenkomst met natuurlijk persoon


a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst met een natuurlijk persoon, niet zijnde werkgever, gesloten voor onbepaalde tijd.

b. De in het voorgaande lid genoemde overeenkomst kan te allen tijde zowel door de cliënt als door Sports Performance om haar moverende redenen worden opgezegd.


6. Wijziging overeenkomst


a. De inhoud van de door Sports Performance aangeboden diensten kan door Sports Performance aangepast worden in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door Sports Performance noodzakelijk geachte aanpassingen.


7. Prijzen en prijswijziging


a. De door een cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld op de overeenkomst.

b. Sports Performance behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, indien er zich omstandigheden voordoen, waardoor in redelijkheid niet van Sports Performance verwacht kan worden, dat de tarieven ongewijzigd blijven. Cliënten zullen tenminste aan maand voorafgaand aan een prijswijziging daarover schriftelijk worden geïnformeerd.


8. Betaling


a. Sports Performance draagt zorg voor maandelijkse facturatie voor de door haar verleende diensten. Rittenkaarten dienen vooraf te worden voldaan door de cliënt.

b. Behandelkosten die een cliënt al dan niet ten laste van haar zorgverzekeraar, of ten laste van een aanvullende verzekering, kan laten komen, worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd, tenzij Sports Performance hierover andere afspraken heeft gemaakt met de betreffende zorgverzekeraar.

c. Het is voor een cliënt niet mogelijk om zich aan betaling van een door Sports Performance verzonden factuur te onttrekken als achteraf blijkt, dat de cliënt niet voor de ontvangen behandeling was verzekerd, of wanneer de zorgverzekeraar van cliënt niet bereid is de ontvangen behandelfacturen te restitueren.

d. Een cliënt dient zorg te dragen voor probleemloze betaling binnen een termijn van zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn wordt vermeld. In het laatste geval prevaleert de op de factuur vermelde langere of kortere termijn.

e. In geval van niet of niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, zal cliënt een herinnering worden verzonden.


9. Opschorting en beëindiging


a. Bij het achterwege blijven van betalingen is Sports Performance gerechtigd al haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met een cliënt op te schorten tot op het moment, dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.


10. Reclame


a. Een reclame met betrekking tot de diensten / behandeling door Sports Performance en/of het factuurbedrag dient schriftelijk, per aangetekend schrijven, binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de factuur of behandeling waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien client aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Sports Performance te worden kenbaar gemaakt.

b. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.


11. Aansprakelijkheid


a. Voor alle directe en/of indirecte schade van een cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een behandeling door een in dienst van Sports Performance zijnde fysiotherapeut, is de aansprakelijkheid van Sports Performance volledig uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sports Performance. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid beperkt op de wijze als omschreven in lid 11f genoemde aansprakelijkheid vervalt indien niet binnen dertig (30) dagen na constatering een schriftelijk ingebrekestelling door Sports Performance is ontvangen.

b. Voor alle directe en/of indirecte schade, veroorzaakt door enige derde(n), is de aansprakelijkheid van Sports Performance volledig uitgesloten.

c. Sports Performance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige direct en/of indirecte schade als gevolg van een ongeval of letsel van een cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sports Performance of haar leidinggevende(n).

d. Sports Performance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van schade, verlies of diefstal van eigendommen van een cliënt.

e. Indien een cliënt zich, al dan niet op advies van Sports Performance, voor verdere behandeling/advies tot een derde partij wendt, geldt tussen cliënt en die derde partij volledige contractsvrijheid en is Sports Performance geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Sports Performance is jegens cliënt nimmer aansprakelijk indien die derde partij tekomt komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens cliënt pleegt, ook niet indien Sports Performance met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.

f. Indien door een daartoe bevoegde gerechtelijk instantie zou worden geoordeeld, dat Sports Performance aansprakelijk is voor directe of indirecte schade van een cliënt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Sports Performance ter sprake is verzekerd.

g. Sports Performance heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van een cliënt ongedaan te maken, dan wel zo veel als mogelijk te beperken. De cliënt biedt daartoe aan Sports Performance ook alle ruimte en gelegenheid.

h. Een cliënt vrijwaart Sports Performance tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

i. Alle rechtsvorderingen jegens Sports Performance uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Sports Performance tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.


12. Overmacht


a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Sports Performance te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Sports Performance komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval verstaan (niet limitatief): oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Sporst Performance, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, dan wel een andere vergelijkbare, van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid.

b. In geval van overmacht is Sports Performance gerechtigd haar verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten. Indien er aan de zijde van Sports Performance sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, is Sports Performance niet verplicht de schade die een cliënt daardoor lijdt te vergoeden en is dat cliënt niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

c. Indien de periode waarin Sports Performance door overmacht haar verbintenissen niet na kan komen echter langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


13. Huisregels


a. Naast onderhavige algemene voorwaarden is ook het huisreglement van Sports Performance van toepassing.

b. Een cliënt wordt geacht van de huisregels op de hoogte te zijn. De huisregels zijn op te vragen bij de werknemers van Sports Performance.


14. Privacy


a. Sports Performance is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet haar oplegt, verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens van cliënten tegenover derden. Persoonlijke gegevens van cliënten worden aldus niet aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de desbetreffende cliënt.

b. Naast onderhavige algemene voorwaarden is ook het privacyreglement van Sports Performance van toepassing.

c. Het privacyreglement is op te vragen bij de werknemers van Sports Performance.


15. Annulering van diensten (“ afspraken”)


a. Een behandelafspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering per mail of per telefoon door cliënt bij Sports Performance worden geannuleerd.

b. Sports Performance is gerechtigd de behandelafspraak die door cliënt niet of niet tijdig is geannuleerd bij cliënt in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven en in dat geval is cliënt verplicht die kosten te betalen.

c. Indien Sports Performance zelf genoodzaakt is een behandelafspraak te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de behandelafspraak gepland.


16. Algemeen


a. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tussen partijen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.


17. Geschillen en toepasselijk recht


a. Op alle overeenkomsten tussen een cliënt en Sports Performance waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen een cliënt en Sports Performance en die niet tot de competentie van de sector kanton behoren, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.